regulamin

Regulamin Five Stars BED&BREAKFAST

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, dokonywania rezerwacji oraz zasady przebywania na terenie obiektu FIVE STARS Bed&Breakfast.
 2. Regulamin stanowi umowę zawieraną pomiędzy Gościem a FIVE STARS Bed&Breakfast w momencie podpisania karty meldunkowej bądź dokonania rezerwacji pobytu.

Warunki rezerwacji i anulacji

 1. Rezerwację pobytu w FIVE STARS Bed&Breakfast można dokonać telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio w obiekcie.
 2. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji pobytu oraz informacje niezbędne do dokonania przedpłaty w wysokości 50 % wartości pobytu. W przypadku rezerwacji na 1 noc kwota przedpłaty wynosi 100%  wartości pobytu.
 3. Jeśli przedpłata nie wpłynie na rachunek bankowy obiektu w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej, rezerwacji lub wpłynie później, FIVE STARS Bed&Breakfast zastrzega sobie prawo do sprzedaży pobytu w to miejsce innej osobie i anulowania rezerwacji. Brak wpłaty przedpłaty w podanym terminie będzie skutkować anulacją rezerwacji.
 4. Jeśli Gość zgłosi rezygnację z pobytu, co najmniej 24h przed rozpoczęciem doby hotelowej zarezerwowanego terminu przyjazdu, wpłacona przedpłata zostanie zwrócona na rachunek rezerwującego Gościa w terminie 7 od daty anulowania przez FIVE STARS Bed&Breakfast rezerwacji lub w formie vouchera do wykorzystania na pobyt w FIVE STARS Bed&Breakfast, w uprzednio uzgodnionym z obiektem terminie, w kwocie równej wpłaconej przedpłacie.
 5. W przypadku nie pojawienia się Gościa w obiekcie w dniu przyjazdu lub braku zgłoszenia przez Gościa rezygnacji bądź zgłoszenia w czasie krótszym niż 24h przed rozpoczęciem doby hotelowej zarezerwowanego przyjazdu przedpłata nie zostanie zwrócona.
 6. Na życzenie Gościa FIVE STARS Bed&Breakfast prześle potwierdzenie uregulowania przez Gościa przedpłaty po zaksięgowaniu wpłaty przez Bank na rachunku obiektu.

Meldunek

 1. Zameldowanie możliwe jest do godziny 20:00 w dniu przyjazdu. W przypadku późniejszego zameldowania, należy powiadomić o tym recepcję do godziny 20:00.
 2. Istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po uzgodnieniu z recepcją dostępności pokoju.
 3. Podstawą do zameldowanie Gościa jest okazanie dowodu tożsamości oraz podpisanie karty meldunkowej i klauzuli informacyjnej RODO.
 4. FIVE STARS Bed&Breakfast zastrzega sobie prawo do odmowy meldunku w przypadku kiedy:
  • Gość nie posiada dowodu tożsamości,
  • w trakcie ostatniego pobytu Gość rażąco naruszył regulamin obiektu,
  • gdy Gość jest pod znacznym wpływem alkoholu, nie przestrzega norm współżycia społecznego, awanturuje się.
 5. Gość zobowiązany jest do uiszczenia kosztów rezerwacji pobytu najpóźniej w dniu zameldowania.
 6. Obiekt FIVE STARS Bed&Breakfast może pobrać kaucję od Gościa będącą depozytem zabezpieczającym w wysokości 500 zł. Kaucja musi być uiszczona w całości przed zameldowaniem w pokoju. Brak wpłaty wymaganej kaucji będzie skutkować anulowaniem rezerwacji, bez względu na źródło rezerwacji. Kaucję można opłacić przelewem na rachunek obiektu lub gotówką w recepcji. Kaucja zostaje zwrócona po zakończonym pobycie w ciągu 7 dni na rachunek, z którego była wpłacona lub gotówką jeśli została wpłacona w recepcji. FIVE STARS Bed&Breakfast zastrzega sobie prawo zatrzymania wpłaconej kaucji w całości bądź w jej części w następujących wypadkach:
  • w wypadku rażącego naruszenia regulaminu obowiązującego w obiekcie, a w szczególności w przypadku zakłócania ciszy nocnej lub naruszenia zakazu organizowania imprez i spotkań towarzyskich w obiekcie,
  • naruszenia zakazu palenia w obiekcie,
  • w przypadku stwierdzenia szkód i zniszczenia w pokoju lub braku jego wyposażenia,
  • jeśli w wyniku działań osoby wynajmującej pokój konieczne będzie czasowe wstrzymanie dalszego wynajmowania tego pokoju.
 7. Wcześniejszy wyjazd Gościa nie uprawnia Go do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.
 8. Osoby niezameldowane, przebywające gościnnie mogą znajdować się na terenie obiektu FIVE STARS Bed&Breakfast w godzinach 7.00 – 22.00
 9. Zabrania się użyczania pokoju osobom trzecim. Pokój wynajmowany jest konkretnym osobom.

Doba hotelowa

 1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00.
 3. Istnieje możliwość przedłużenia doby hotelowej do godziny 13.00 za dodatkową opłatą.
 4. W przypadku chęci przedłużenia doby bądź pobytu Gość powinien poinformować recepcję najpóźniej do godziny 11.00
 5. Jeżeli Gość nie opuści pokoju do godziny 11.00 i nie powiadomi o chęci przedłużenia zostanie on przedłużony automatycznie po aktualnej cenie pokoju. W przypadku braku możliwości przedłużenia doby zostanie naliczona opłata za każdą dodatkową godzinę w wysokości 30 PLN/os.
 6. W sytuacji gdy Gość nie pojawi się w obiekcie FIVE STARS Bed&Breakfast do godziny 11.00 w dniu wymeldowania, obiekt zastrzega sobie prawo wejścia do pokoju i przeniesienia rzeczy do depozytu.
 7. FIVE STARS Bed&Breakfast zastrzega sobie prawo odmowy przedłużenia pobytu w przypadku, gdy Gość nie uregulował płatności za wcześniejszy pobyt.

Zasady pobytu

 1. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00-7.00. W tym czasie w pokoju mogą przebywać wyłącznie zameldowani Goście. FIVE STARS Bed&Breakfast może odmówić świadczenia dalszych usług bez zwrotu kosztów pobytu w przypadku naruszenia tej zasady.
 2. W pokojach oraz na terenie obiektu obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA. Za naruszenie tej zasady zostanie nałożona kara w wysokości 500 PLN.
 3. Recepcja czynna jest w godzinach 8:00-20:00, wszelkie niedogodności związane z pobytem należy niezwłocznie zgłosić recepcjonistom.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo oraz należyte zabezpieczenie pokoju, każdorazowo opuszczając pokój Gość jest zobowiązany zamknąć okna, wyłączyć telewizor i światło, zakręcić krany w łazience, zamknąć drzwi. W przypadku nadania kodów dostępu do pokoju i obiektu na czas pobytu Gość jest zobowiązany chronić je i nie udostępniać innym osobom. W przypadku zgubienia bądź utracenia karty- klucz do drzwi wejściowych należy niezwłocznie zgłosić ten fakt recepcji.
 5. Przez cały okres pobytu w obiekcie dzieci muszą być pod stałą opieką i kontrolą dorosłych.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się używania w pokoju grzałek elektrycznych, żelazka, itp.
 7. W pokojach urządzanie imprez i spotkań towarzyskich jest całkowicie zakazane. W przypadku interwencji Policji, Straży Miejskiej lub firmy ochraniającej obiekt FIVE STARS Bed&Breakfast może nałożyć na Gościa karę w wysokości 1000 zł.
 8. Pobyt zwierząt na terenie obiektu musi być uprzednio zgłoszony i potwierdzony w recepcji FIVE STARS Bed&Breakfast. Właściciel zobowiązany jest do trzymania zwierzęcia w taki sposób by nie zagrażał otoczeniu oraz do uprzątnięcia wszystkich nieczystości związanych z jego pobytem.
 9. Właściciel ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę na szkodę obiektu, pracowników i innych Gości.
 10. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za pobyt zwierząt w FIVE STARS Bed&Breakfast.

Odpowiedzialność

 1. Gość ponosi bezpośrednią odpowiedzialność materialną w przypadku stwierdzenia szkód, uszkodzeń bądź zniszczeń w pokoju lub braku elementów jego wyposażenia, a w szczególności:
  • mebli, oświetlenia, armatury sanitarnej, ręczników, tekstyliów i innych elementów wystroju w pokoju,
  • uszkodzenia ręczników, pościeli oraz innych tekstyliów będących na wyposażeniu pokoju wynikające z podarcia, pocięcia, używania kosmetyków, demakijażu, czyszczenia obuwia itp.
  • wymiany żarówek, przepięcia z zastosowaniem nie atestowanych urządzeń elektrycznych i urządzeń technicznych obiektu.
 2. Gość ponosi bezpośrednią odpowiedzialność materialną jak w pkt 1 w przypadku zgubienia karty- klucz do pokoju lub udostepnienia jej osobom niezameldowanym, w wyniku czego dojdzie do zniszczeń lub kradzieży przez osoby trzecie.
 3. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia pokoju bądź urządzeń technicznych obiektu Gość zobowiązany jest zgłosić zdarzenie w recepcji FIVE STARS Bed&Breakfast.
 4. Wycena szkód i kosztów ich usunięcia będzie dokonana po zakończeniu pobytu przez FIVE STARS Bed&Breakfast.
 5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub zniszczeń powstałych z winy Gościa FIVE STARS Bed&Breakfast zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej po wyjeździe Gościa.
 6. Gość ponosi pełną i bezpośrednią odpowiedzialność materialną za zgubienie klucza oraz karty magnetycznej. Opłata za zgubiony klucz wynosi 250 PLN, za kartę magnetyczną: 30 PLN.
 7. W przypadku naruszenia warunków regulaminu FIVE STARS Bed&Breakfast zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług. Osoba naruszająca regulamin jest zobowiązana do zastosowania się do żądań FIVE STARS Bed&Breakfast, uregulowania kosztów noclegu oraz opłaty za wyrządzone szkody.
 8. FIVE STARS Bed&Breakfast nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gościa w pokoju.
 9. Dzieci i młodzież poniżej 16 lat powinny przebywać na terenie obiektu pod nadzorem opiekuna prawnego. Opiekun ten ponosi odpowiedzialność za czyny i szkody wyrządzone przez podopiecznych.
 10. Właściciel zwierzęcia ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za czyny i zniszczenia spowodowane przez zwierzę na szkodę obiektu, pracowników i innych Gości. Właściciel może zostać obciążony kosztami wszelkich szkód wyrządzonych przez zwierzę podczas pobytu.
 11. FIVE STARS Bed&Breakfast zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji rezerwacji w przypadku gdy ujawnione zostanie oszukańcze lub niewłaściwe postępowanie klienta, lub w innych okolicznościach, w których ujawnione zostaną pomyłki lub błędy w rezerwacjach albo okaże się, że rezerwacje są rezultatem pomyłki lub błędu oprogramowania.
 12. FIVE STARS Bed&Breakfast nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności, awarie oraz ich skutki, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od obiektu.
 13. FIVE STARS Bed&Breakfast nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, niedogodności i utracone korzyści powstałe w związku z opóźnionym udostępnieniem pokoju.
 14. FIVE STARS Bed&Breakfast nie ponosi jakichkolwiek zobowiązań w skutek działania siły wyższej.

Postanowienia końcowe

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w wynajmowanym pokoju mogą zostać odesłane po zamówieniu przez Gościa kuriera i po opłaceniu przez Niego kosztów przesyłki. W przypadku nie odebrania pozostawionych przedmiotów przez Gościa obiekt przechowa je przez 1 miesiąc. Po tym terminie przedmioty te przepadają na rzecz FIVE STARS Bed&Breakfast .
 2. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych FIVE STARS Bed&Breakfast zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.