regulamin

Regulamin obiektu FIVE STARS Bed&Breakfast

§1 Wstęp

 1. Administratorem i właścicielem obiektu FIVE STARS Bed&Breakfast jest firma PHU DEAL z siedzibą w Kiełczowie, kod pocztowy 55 – 093; ul. Północna 1; NIP: 911 133 60 50; wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Obiekt FIVE STARS B&B świadczy usługi noclegowe, gastronomiczne i inne, zgodnie z profilem działalności.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług i korzystania z infrastruktury w obiekcie FIVE STARS Bed&Breakfast; dokonywania rezerwacji pobytu, anulowania rezerwacji pobytu; sposoby i terminy płatności za usługi; zasady zakwaterowania i odpowiedzialności.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez utworzenie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w obiekcie FIVE STARS Bed&Breakfast. Realizacja Umowy odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że uprzednio zapoznał się i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie warunki Regulaminu.
 4. Dla Umów zawartych poza lokalem mają zastosowanie przepisy art. 38 p. 12 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 5. Opis pokoi, przykładowe zdjęcia, cennik usług noclegowych oraz pozostałych usług znajduje się na stronie internetowej obiektu: www.fivestarsbb.com oraz w Recepcji obiektu.
 6. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu FIVE STARS Bed&Breakfast.
 7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej obiektu FIVE STARS Bed&Breakfast pod adresem: www.fivestarsbb.com oraz do wglądu w Recepcji obiektu.

§3 Warunki rezerwacji i anulacji

 1. Rezerwację pobytu w obiekcie FIVE STARS Bed&Breakfast można dokonać: telefonicznie, drogą poczty elektronicznej, wykorzystując adres poczty podany na stronie internetowej obiektu, poprzez System rezerwacyjny dostępny na stronie internetowej obiektu, bezpośrednio w Recepcji obiektu, lub poprzez portale rezerwacyjne, które współpracują z obiektem.
 2. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Gościa podczas procesu rezerwacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Gość.
 3. Telefonicznej rezerwacji pobytu można dokonać poprzez kontakt z Recepcją obiektu FIVE STARS Bed&Breakfast pod nr tel. +48 881 339 339 oraz podaniu niezbędnych danych i informacji koniecznych do utworzenia rezerwacji w Systemie recepcyjnym.
 4. Dokonanie rezerwacji poprzez System rezerwacji dostępny na stronie www.fivestarsbb.com możliwe jest po wyborze opcji „Zarezerwuj” i polega na wyborze terminu, oferty pobytu oraz wypełnieniu formularza rezerwacyjnego. System wyliczy cenę za pobyt zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Rezerwacja zostanie utworzona po naciśnięciu guzika „Rezerwuj”, który będzie dostępny po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 5. Po dokonaniu rezerwacji poprzez System rezerwacji, Gość otrzyma jej potwierdzenie na podany podczas procesu rezerwacji adres elektronicznej skrzynki pocztowej.
 6. Po dokonaniu rezerwacji za pomocą poczty elektronicznej Gość otrzymuje na podany adres skrzynki poczty elektronicznej potwierdzenie wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji pobytu oraz informacje niezbędne do dokonania przedpłaty.
 7. Rezerwacje dokonane telefonicznie, poprzez System rezerwacji lub przez pocztę elektroniczną posiadają status rezerwacji oczekującej do czasu dokonania przez Gościa płatności.
 8. Wartość wpłaconej kwoty może być równa kosztom całego pobytu, lub mniejsza, zgodnie ze wskazaniem Systemu rezerwacji lub pracownika przyjmującego rezerwację. W przypadku rezerwacji na jedną noc kwota przedpłaty wynosi 100%  wartości pobytu.
 9. Kwota wpłacona na poczet rezerwacji, której wartość jest mniejsza niż całościowy koszt pobytu, jest traktowana jako przedpłata.
 10. Jeśli przedpłata nie wpłynie na rachunek bankowy obiektu w terminie wyznaczonym w rezerwacji lub wpłynie później, obiekt FIVE STARS Bed&Breakfast zastrzega sobie prawo do sprzedaży pobytu w to miejsce innej osobie i anulowania rezerwacji. Brak przedpłaty w podanym terminie będzie skutkować anulacją rezerwacji.
 11. Jeśli Gość zgłosi rezygnację z pobytu, co najmniej 24 h przed rozpoczęciem doby hotelowej zarezerwowanego terminu przyjazdu, wpłacona przedpłata zostanie zwrócona na rachunek rezerwującego Gościa w terminie 7 (siedmiu) dni od daty anulowania przez obiekt FIVE STARS Bed&Breakfast rezerwacji lub w formie Vouchera o wartości równej dokonanej przedpłaty. Realizacja Vouchera w obiekcie FIVE STARS Bed&Breakfast może nastąpić po uprzednim kontakcie Gościa z obiektem w celu uzgodnienia terminu, dostępności pokoju i innych warunków pobytu oraz wyceny pobytu według aktualnego w tym terminie cennika.
 12. Zmiana terminu pobytu musi zostać uzgodniona z obiektem FIVE STARS Bed&Breakfast co najmniej 24 h przed rozpoczęciem doby hotelowej i jest uzależniona od dostępności miejsc. Zamiana terminu pobytu powoduje nową wycenę pobytu.
 13. W przypadku nie pojawienia się Gościa w obiekcie w dniu przyjazdu lub braku zgłoszenia przez Gościa rezygnacji bądź zgłoszenia w czasie krótszym niż 24 h przed rozpoczęciem doby hotelowej zarezerwowanego przyjazdu przedpłata nie zostanie zwrócona.
 14. Na życzenie Gościa obiekt FIVE STARS Bed&Breakfast prześle potwierdzenie uregulowania przez Gościa przedpłaty po zaksięgowaniu wpłaty przez Bank na rachunku obiektu.
 15. Gość zobowiązany jest do uiszczenia kosztów rezerwacji pobytu najpóźniej w dniu zameldowania.
 16. Ceny usług zawierają podatek VAT w stawce obowiązującej w zależności od świadczonej usługi.
 17. Obiekt FIVE STARS Bed&Breakfast może pobrać kaucję od Gościa będącą depozytem zabezpieczającym w wysokości 500 zł. Kaucja musi być uiszczona w całości przed zameldowaniem w pokoju. Brak wpłaty wymaganej kaucji będzie skutkować anulowaniem rezerwacji, bez względu na źródło rezerwacji. Kaucję można opłacić przelewem na rachunek obiektu lub gotówką w recepcji. Kaucja zostaje zwrócona po zakończonym pobycie w ciągu 7 (siedmiu) dni na rachunek, z którego była wpłacona lub gotówką jeśli została wpłacona w Recepcji. FIVE STARS Bed&Breakfast zastrzega sobie prawo zatrzymania wpłaconej kaucji w całości bądź w jej części w następujących:
  • a). w wypadku rażącego naruszenia regulaminu obowiązującego w obiekcie, a w szczególności w przypadku zakłócania ciszy nocnej lub naruszenia zakazu organizowania imprez i spotkań towarzyskich w obiekcie,
  • b). naruszenia zakazu palenia w obiekcie,
  • c). w przypadku stwierdzenia szkód i zniszczenia w pokoju lub utraty jego wyposażenia,
  • d). jeśli w wyniku działań osoby wynajmującej pokój konieczne będzie czasowe wstrzymanie dalszego wynajmowania tego pokoju.
 18. Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.
 19. Pobyt zwierząt na terenie obiektu musi być uprzednio zgłoszony i potwierdzony w Recepcji.
 20. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za pobyt zwierząt w obiekcie FIVE STARS Bed&Breakfast.

§4 Zakwaterowanie

 1. Zakwaterowanie możliwe jest do godziny 20:00 w dniu przyjazdu. W przypadku późniejszego przyjazdu, należy powiadomić o tym Recepcję do godziny 20:00.
 2. Istnieje możliwość wcześniejszego zakwaterowania po uzgodnieniu z Recepcją dostępności pokoju.
 3. Podstawą do zakwaterowania Gościa jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem.
 4. Przy zakwaterowaniu może być wymagane wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej.
 5. Obiekt FIVE STARS Bed&Breakfast zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania w przypadku kiedy Gość:
  • a). nie posiada lub nie chce okazać dowodu tożsamości ze zdjęciem,
  • b). odmawia wypełnienia i podpisania karty meldunkowej,
  • c). odmawia zapłaty za pobyt lub obowiązkowe opłaty,
  • d). w trakcie ostatniego pobytu Gość rażąco naruszył regulamin obiektu,
  • e). wulgarnie odnosi się do pracowników obiektu,
  • f). gdy Gość jest pod znacznym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, nie przestrzega norm współżycia społecznego, awanturuje się.
 6. Gość nie nabywa roszczenia o dostępność konkretnego Pokoju w obiekcie.
 7. Gość przy zakwaterowaniu otrzymuje odpowiednio zaprogramowaną kartę wejściową do pokoju oraz do bramy wejściowej na teren obiektu, lub przesyłane są do Gościa kody wejściowe w wiadomości e-mail bądź za pośrednictwem SMS na podane podczas rezerwacji pobytu dane.
 8. Na życzenie Gościa usługa zmiany pokoju w trakcie pobytu jest możliwa po uzgodnieniu z Recepcją dostępności pokoi, przy czym płatność za pobyt nie ulega obniżeniu i może być realizowana za dodatkową opłatą.
 9. Osoby przebywające gościnnie mogą znajdować się na terenie obiektu FIVE STARS Bed&Breakfast w godzinach 7.00 – 22.00
 10. Zabrania się użyczania pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który została uiszczona opłata. Pokój wynajmowany jest konkretnym osobom wskazanym w dokonanej rezerwacji pobytu.
 11. Na życzenie Gościa w godzinach pracy Recepcji obiekt może świadczyć usługę przechowania bagażu.

§5 Doba hotelowa

 1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00.
 3. W przypadku chęci przedłużenia doby hotelowej bądź pobytu Gość powinien poinformować Recepcję najpóźniej do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin pobytu w pokoju.
 4. Możliwość przedłużenia doby hotelowej do godziny 13.00 jest uzależniona od dostępności pokoi i realizowana za dodatkową opłatą.
 5. Jeżeli Gość nie opuści pokoju do godziny 11.00 i nie powiadomi o chęci przedłużenia doby hotelowej zostanie on przedłużony automatycznie na kolejna dobę, po aktualnej cenie pokoju. W przypadku braku możliwości przedłużenia doby hotelowej zostanie naliczona opłata za każdą dodatkową godzinę pobytu w wysokości 30 PLN/os.
 6. W sytuacji gdy Gość nie pojawi się w obiekcie FIVE STARS Bed&Breakfast do godziny 11.00 w dniu wymeldowania, obiekt zastrzega sobie prawo wejścia do pokoju i przeniesienia rzeczy do depozytu.
 7. Obiekt FIVE STARS Bed&Breakfast zastrzega sobie prawo odmowy przedłużenia pobytu w przypadku, gdy Gość nie uregulował płatności za wcześniejszy pobyt.

§6 Zasady pobytu

 1. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00-7.00. W tym czasie w pokoju mogą przebywać wyłącznie zameldowani Goście. Obiekt FIVE STARS Bed&Breakfast może odmówić świadczenia dalszych usług bez zwrotu kosztów pobytu w przypadku naruszenia tej zasady.
 2. Recepcja czynna jest w godzinach 8:00-20:00, wszelkie niedogodności związane z pobytem należy niezwłocznie zgłosić recepcjonistom, aby umożliwić pracownikom obiektu FIVE STARS Bed&Breakfast jak najszybsze podjęcie niezbędnych działań oraz poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Sprzątanie w pokoju wykonywane jest na życzenie Gościa.
 4. W pokojach oraz na terenie obiektu obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA. Za naruszenie tej zasady zostanie nałożona kara w wysokości 500 PLN obejmująca czyszczenie i długotrwałe wietrzenie pokoju oraz dodatkowe pranie i czyszczenie wyposażenia.
 5. W razie potrzeby obiekt FIVE STARS Bed&Breakfast może dokonać niezbędnej naprawy usterki urządzeń w pokoju podczas nieobecności Gościa.
 6. Przez cały okres pobytu w obiekcie dzieci muszą być pod stałą opieką i kontrolą dorosłych.
 7. Nieletni do 13 roku życia mogą używać windy w obiekcie tylko pod opieką osób dorosłych.
 8. Na życzenie Gościa istnieje możliwość nieodpłatnego udostępnienia żelazka i deski do prasowania.
 9. Na życzenie Gościa i w miarę dostępności istnieje możliwość nieodpłatnego wstawienia do pokoju łóżeczka dla małych dzieci (dotyczy dzieci do ukończenia 3 roku życia).
 10. Ze względu na bezpieczeństwo oraz należyte zabezpieczenie pokoju, każdorazowo opuszczając pokój Gość jest zobowiązany zamknąć okna, wyłączyć telewizor i światło, zakręcić krany w łazience, zamknąć drzwi. W przypadku nadania kodów dostępu do pokoju i obiektu na czas pobytu Gość jest zobowiązany chronić je i nie udostępniać innym osobom. W przypadku zgubienia bądź utracenia karty- klucz do drzwi pokoju i wejściowych należy niezwłocznie zgłosić ten fakt Recepcji.
 11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się używania w pokoju grzałek elektrycznych, żelazka, itp.
 12. W pokoju nie można przechowywać materiałów niebezpiecznych, m. in. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych czy drażniących.
 13. W pokojach urządzanie imprez i spotkań towarzyskich jest całkowicie zakazane. W przypadku interwencji Policji, Straży Miejskiej lub firmy ochraniającej obiekt FIVE STARS Bed&Breakfast może nałożyć na Gościa karę w wysokości 1000 zł.
 14. Gościom zabrania się wynoszenia poza teren obiektu przedmiotów stanowiących wyposażenie obiektu FIVE STARS Bed&Breakfast. Istnieje możliwość zakupu niektórych elementów wyposażenia (np. ręczniki, ozdobne poduszki). Informacje można uzyskać w Recepcji.
 15. Wybrane obszary Obiektu FIVE STARS B&B są monitorowane.
 16. W przypadku pobytu zwierząt na terenie obiektu FIVE STARS Bed&Breakfast właściciel zobowiązany jest do trzymania zwierzęcia w taki sposób by nie zagrażał otoczeniu oraz do uprzątnięcia wszystkich nieczystości związanych z jego pobytem.
 17. W przestrzeniach ogólnodostępnych zwierzęta muszą być trzymane na smyczy. 

§7 Odpowiedzialność

 1. Gość ma obowiązek pozostawienia udostępnionego mu pokoju oraz udostępnionego wyposażenia w stanie niepogorszonym.
 2. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w obiekcie FIVE STARS Bed&Breakfast wyrządzone z jego winy jak również z winy towarzyszących lub odwiedzających Go osób. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie/uszkodzenie elementów wyposażenia pokoju jak ich utratę.
 3. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia pokoju bądź innych urządzeń technicznych na terenie obiektu Gość zobowiązany jest zgłosić zdarzenie w Recepcji FIVE STARS Bed&Breakfast.
 4. Gość ponosi bezpośrednią odpowiedzialność materialną w przypadku stwierdzenia szkód, uszkodzeń bądź zniszczeń w pokoju lub utraty elementów jego wyposażenia, a w szczególności:
  • a). mebli, oświetlenia oraz innych elementów wystroju w pokoju,
  • b). armatury sanitarnej, elementów wyposażenia łazienki
  • c). uszkodzenia ręczników, pościeli, zasłon, firan oraz innych tekstyliów będących na wyposażeniu pokoju wynikające z podarcia, pocięcia, używania kosmetyków, demakijażu, czyszczenia obuwia itp.
  • d). wymiany żarówek, przepięcia z zastosowaniem nie atestowanych urządzeń elektrycznych i urządzeń technicznych obiektu.
 5. Cennik wyposażenia oraz cennik usunięcia szkód stanowią załączniki do Regulaminu i są dostępne do wglądu w Recepcji obiektu FIVE STARS Bed&Breakfast. Niezależnie od cennika obiekt FIVE STARS Bed&Breakfast zastrzega sobie prawo do indywidualnej i odrębnej wyceny zniszczeń w zależności od prac koniecznych do usunięcia szkody. Wycena utraty wyposażenia lub szkód i kosztów ich usunięcia będzie dokonana przez obiekt FIVE STARS Bed&Breakfast po zakończeniu pobytu Gościa w obiekcie, na podstawie kosztów zakupu materiałów, urządzeń oraz kosztów usługi naprawy bądź wymiany.
 6. Gość ponosi bezpośrednią odpowiedzialność materialną jak w pkt 1 w przypadku zgubienia karty- klucz do pokoju lub udostepnienia jej osobom niezameldowanym, w wyniku czego dojdzie do zniszczeń lub kradzieży przez osoby trzecie.
 7. Gość ponosi pełną i bezpośrednią odpowiedzialność materialną za zgubienie klucza lub karty wejściowej do pokoju i budynku lub karty parkingowej. Opłaty za zgubiony klucz lub za kartę magnetyczną określone są w cenniku usunięcia szkód, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub zniszczeń powstałych z winy Gościa obiekt FIVE STARS Bed&Breakfast zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 9. W przypadku naruszenia warunków Regulaminu FIVE STARS Bed&Breakfast zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług. Osoba naruszająca regulamin jest zobowiązana do zastosowania się do żądań FIVE STARS Bed&Breakfast, uregulowania kosztów noclegu oraz opłaty za wyrządzone szkody.
 10. Dzieci i młodzież poniżej 16 lat powinny przebywać na terenie obiektu pod nadzorem opiekuna prawnego. Opiekun ten ponosi odpowiedzialność za czyny i szkody wyrządzone przez podopiecznych.
 11. Właściciel zwierzęcia ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za czyny i zniszczenia spowodowane przez zwierzę na szkodę obiektu FIVE STARS Bed&Breakfast, pracowników i innych Gości. Właściciel może zostać obciążony kosztami wszelkich szkód wyrządzonych przez zwierzę podczas pobytu w obiekcie.
 12. Obiekt FIVE STARS Bed&Breakfast zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji rezerwacji w przypadku gdy ujawnione zostanie oszukańcze lub niewłaściwe postępowanie klienta, lub w innych okolicznościach, w których ujawnione zostaną pomyłki lub błędy w rezerwacjach albo okaże się, że rezerwacje są rezultatem pomyłki lub błędu oprogramowania.
 13. Obiekt FIVE STARS Bed&Breakfast nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności, awarie oraz ich skutki, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od obiektu.
 14. Obiekt FIVE STARS Bed&Breakfast nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, niedogodności i utracone korzyści powstałe w związku z opóźnionym udostępnieniem pokoju.
 15. Obiekt FIVE STARS Bed&Breakfast nie ponosi jakichkolwiek zobowiązań w skutek działania siły wyższej.
 16. Obiekt FIVE STARS Bed&Breakfast odpowiada wyłącznie za rzeczy oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji. W pozostałych przypadkach związanych z utratą lub uszkodzeniem rzeczy wniesionych przez Gości do Obiektu obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.
 17. Odpowiedzialność Obiektu jest ograniczona również w przypadku, kiedy Gość nienależycie zabezpieczył pokój – należy sprawdzić zamknięcie pokoju po każdym jego opuszczeniu.
 18. Obiekt FIVE STARS Bed&Breakfast zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przekraczających możliwość przechowania w depozycie obiektu a także przedmiotów wielkogabarytowych, których zdeponowanie jest utrudnione.
 19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w wynajmowanym pokoju mogą zostać odesłane po zamówieniu przez Gościa kuriera i po opłaceniu przez Niego kosztów przesyłki. W przypadku nie odebrania pozostawionych przedmiotów przez Gościa obiekt przechowa je przez 1 (jeden) miesiąc. Po tym terminie przedmioty te przepadają na rzecz obiektu FIVE STARS Bed&Breakfast.

§8 Dane osobowe

 1. Wszelkie dane osobowe będą przetwarzane przez obiekt FIVE STARS Bed&Breakfast zgodnie z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) -tzw. ,,RODO”.
 2. Administratorem danych osobowych jest firma PHU DEAL z siedzibą w Kiełczowie, przy ulicy Północnej 1, kod pocztowy 55-093, NIP 911 133 60 50, REGON 020669450, kontakt: adres e-mail recepcja@fivestarsbb.com, telefon: +48 881 339 339.
 3. Dane osobowe są przetwarzane, wykorzystywane i przechowywane przez obiekt FIVE STARS Bed&Breakfast na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz Polityce Prywatności, z którą można zapoznać się w zakładce Polityka Prywatności na stronie internetowej lub w Recepcji obiektu.
 4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych koniecznych do wykonania usługi noclegowej zgodnie zasadami określonymi w Polityce Prywatności obiektu.
 5. Podanie danych osobowych przez Gościa jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do dokonania zakupu usługi obiektu FIVE STARS Bed&Breakfast.
 6. Gość w każdym czasie posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zmiany i usuwania zgodnie zasadami określonymi w Polityce Prywatności obiektu.
 7. Korzystając w jakikolwiek sposób z usług świadczonych przez obiekt FIVE STARS B&B, Gość akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności opublikowane w serwisie www.fivestarsbb.com

§9 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla Umowy i wszelkich ewentualnych sporów Stron jest prawo polskie, językiem właściwym jest język polski.
 2. Ewentualne spory Stron rozpatruje sąd właściwy dla siedziby obiektu FIVE STARS Bed&Breakfast.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
 4. Obiekt zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie inne kwestie regulują wewnętrzne procedury obiektu FIVE STARS Bed&Breakfast.